Neo-classical music

Christian Lanciai worked for 6 years as a church organist and 15 years as a piano teacher, but he has been composing since 1969. He has been handicapped by a partly disabled right hand, the thumb having once been broken and the middle finger mauled in a grass-mower, neither having ever been completely recovered, which of course has made any playing in public impossible, but he has been able to continue recording music at home. Although the recordings are rather primitive and marked by unavoidable joints and seams, there is nothing wrong with the music as such, and even Beethoven's deafness was no reason why his music should not be heard.

The first compositions from 1969 are crowned by the first ballade with an introduction, an exposition, an execution and a Coda. The second, his briefest, and the third ballade called "Spring", are from the beginning of 1970, while the seventh from 1972 is something of an autumn tempest ending in a major victory after having passed some massiveness of black keys and notes on the way. He has developed the Ballade form from Chopin, who with Schumann has had the deepest influence on him among piano composers, while all his music is tonal and founded on melody.

 

From the Classical repertoire

(Handel, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Liszt, Rachmaninov and others.)

 

Neoklassisk musik

Christian Lanciai arbetade i 6 år som kyrkorganist och 15 år som pianolärare, men han har verkat som kompositör sedan 1969. Han lider av en delvis handikappad högerhand, då dess tumme en gång bröts i en cykelolycka och långfingret en sommar gick åt i en gräsklippare, varefter inget av dessa fingrar kunnat återställas helt, vilket naturligtvis omöjliggjort alla vidare publika framträdanden; men han har kunnat fortsätta göra inspelningar hemma. Fastän dessa inspelningar är ganska primitiva och märkta av skarvar är det inget fel på musiken som sådan, och inte ens Beethovens totala dövhet utgjorde något skäl till att dennes musik inte skulle få höras.

Hans första kompositioner från 1969 kröns av den första balladen med en introduktion, en exposition, en genomföring och en Coda. Den andra är hans kortaste, den tredje har han själv gett beteckningen "Våren" från början av 1970, medan den sjunde är något av en höststorm som dock leder till en seger i dur efter att ha passerat massiva kluster av svarta tangenter och notrabalder på vägen. Han har utvecklat balladformen från Chopin, som tillsammans med Schumann har haft det största inflytandet på honom bland pianokompositörer (med Schubert och Beethoven näst intill), medan all hans musik är klart tonal och fast melodiskt grundad.

 

1969-71

1. Impromptu 2-3: Rondo; Csardas

2. Impromptu 4-5: Procession; Interlude

3. Impromptu 6: Introduction to Ballade 1

All 5 Impromptus

4. Ballade 1, parts 2-4

Ballade 1, parts 2-4 (re-recording)

 5. Ballade 2

6. Ballade 3

 7. Impromptu 7

8. Ballade 4

 1972

9. Ballade 5

10. Ballade 6  

11. Impromptu 8 "The Flying Dutchman"

12. Ballade 7

1973-76

13. Ballade 8 part 1 "Rhapsody"

 14. Ballade 8 part 2 "Rhapsody"

 15. Ballade 9 part 1 ”Evangelium”

16. Ballade 9 part 2 ”Passion”

17. Ballade 9 part 2 ”Passion” continued

18. Ballade 9 part 3 ”Messiah”

1977-78

19.  Ballade 10 parts 1-3 ”Genesis”

 20. Ballade 10 parts 4-5 ”Genesis”

 21. Ballade 11 parts 1-5 ”Exodus”

22. Ballade 11 parts 6-14 ”Exodus”

1979-82

23. Ballade 12 parts 1-2 ”Judges”  

24. Ballade 12 part 3 – Ballade 13 ”The Kings” part 1

(Ballade 13 begins at 47.53)

 25. Ballade 13 ”The Kings” parts 2-3

 26. Ballade 13 ”The Kings” parts 3-4 

 27. Ballade 13 ”The Kings” Finale

1982-87

 28. Ballade 14 ”The Prophets” part 1

29. Ballade 14 ”The Prophets” part 2

30. Ballade 14 ”The Prophets” part 3  

31. Ballade 15 ”Skrifterna” del 1  

32. Ballade 15 ”Skrifterna” Finale + Coda

 33. Ballade 16 ”Den stora högtiden” del 1

34. Ballade 16 ”Den stora högtiden” del 2

 35. Ballade 16 ”Den stora högtiden” del 3 med Passacaglia  

1987-98

36. Ballade 17 ”Hymnerna” del 1  

37. Ballade 17 ”The Hymns” part 2

 38. Ballade 17 ”The Hymns” part 3  

39. Ballade 17 ”The Hymns” part 4

1998-

40. Ballade 18 ”Unfinished” part 1

 

with many thanks to Håkan Forshult, Michael Thorèn and Martin Bae

for their technical assistance.

 

Fortsatt beskrivning av musiken

Ballad nr 4 är ett stycke arkitektur där musikbyggaren tydligt kämpat med formproblem, vilka resulterat i den första episka balladen med denna ocean av djupgående nästan Passacagliakaraktär — ett enda tema bär upp hela balladen men i ständigt andra former och draperingar, medan sekundära temata ger anledning till oändliga utvikningar och utsvävningar, för att dock alltid återgå till huvudtemat, som aldrig blir riktigt slutdiskuterat. Därför avbryts balladen tvärt efter en våldsam final, som för att sätta punkt för formproblemet att temat inte kan föra längre... Här är kompositörens speciella "sfumato"-teknik fullt utvecklad, med de ständigt i varandra flytande sordinerade oceandyningarna i basen illustrerande känslodjupet som överväldigande ram åt melodiernas spröda segel.

Den femte balladen är kortare men högre upptornande i dramatik och har kallats "Röda balladen" för sin karaktär av beslutsamt himlastormeri.

Den fjärde, kallad "Dödsballaden" då den huvudsakligen kom till under självmordsgrubblerier, var ursprungligen 70 minuter men kortades redan 1973 ner till 45. Den var ursprungligen nr 6, då de egentliga balladerna 4 och 5 skrotades fullständigt.

Den sjätte balladen, alltså ursprungligen nr 8, kom till sommaren 1972 och är närmast en Pastoral. Finalen skrotades som alltför pompös, varpå ett mera melankoliskt impromptu (nr 9 "Postludium") hängdes på i stället som antifinal.

Den sjunde balladen, ursprungligen kallad ”Till Finland”, mera känd som ”Stormen”, skildrar en stormkris med förlösning, egentligen ett kulturfolks kamp för att överleva.

Den åttonde (ursprungligen nr 10) arbetades på under tre år och delades liksom "Dödsballaden" upp i två delar, som är ganska olika, då under balladens tillkomst kompositörens omständigheter förändrades drastiskt, från ett skyddat liv i en villaidyll med mycket natur omkring till ett utsatt liv som fattig student i rivningslägenhet utan värme, där dock både denna rapsodiska ballads andra del och hela den stora 9-an (i tre delar, ursprungligen på 2 1/2 timme) komponerades under mycket svåra omständigheter i denna kalla etta med ner till åtta grader inomhus på vintern.

Ballade nr 9, kallad ”Passionsballaden”, bar ursprungligen titeln ”Jesu liv” och är uppdelad i tre delar: ”Evangelium”, ”Passionen” och ”Messias”, där dock den andra delen är dominerande i sin passionerade upprördhet med kulmination dessutom, första delen är mera lyriskt berättande, i stort sett alla episoderna ur Jesu verksamhet finns illustrerade i denna musik, medan den tredje delen, som skildrar efterspelet till korsfästelsen, är mera en enklare avslutning.

Ballade nr 10 går tillbaka till ”I begynnelsen” av Bibeln och illustrerar den Första Mosebokens episka och dramatiska skeenden i fem delar: Skapelsen, Paradiset, Syndafallet med syndafloden, Abraham och Isak, Jakob och Josef uppfyller fjärde delen, och den avslutande delen avrundar det hela.

Ballade 11 ”Exodus” eller ”Moses” skildrar de återstående Moseböckernas dramatiska saga i fjorton avsnitt med Josua som final:

1. Israel i Egypten, 2. Israels betryck, 3. Moses, 4. Moses i öknen, 5. Moses och Sippora, 6. Exodus, 7. Röda Havet, 8. I öknen, 9. Sinai, 10. Lagen, 11. Israels krig, 12. Moses död, 13. Det förlovade landet, 14. Josua

Ballade nr 12 behandlar Domarna med anarki som dominerande tema: ”På den tiden rådde ingen lag och ordning i landet, utan var och en gjorde som han ville,” med tyngdpunkter på Jeftaepisoden (en vals i andra delen) och en stor final, som leder direkt över i Ballade nr 13 ”Konungarna” i fyra delar samt en finalsats: 1. David, 2. Konung David, 3. Salomo, 4. Konungarna, 5. Final.

Ballade nr 14 är mera introspektiv och heter ”Profeterna” och behandlar den senare mörkare tiden i Israels historia, i tre delar, utan program, med stor final.

Ballad nr 15 ”Skrifterna” är ännu mera introspektiv och inleds med en fortsättning på de katolska hymner som redan använts i stor utsträckning i de mera meditativa delarna av ballad 14. Huvuddelen av balladen avslutas med ett filmmusikpotpurri, ett Adagio leder över till finalen, som inleder nästa CD. Efter finalen inleds en mycket lång Coda.

Ballad 16 heter ”Den stora högtiden” och inleds med musik ur de stora judiska högtiderna kring nyår (Rosh Hashana) och Försoningsdagen (Yom Kippur), för att sedan slå an en mera allvarlig ton i övergången till huvuddelen av balladen, vars huvudtema sedan ständigt utvecklas vidare under den monumentala balladens gång. Den  tredje delen domineras av norska fjällstrapatser, den fjärde blir mjukare, ett potpurri nordiska och andra folkmelodier bildar en övergång till den avslutande delen, som kröns av en omfattande Passacaglia.

Ballad 17 heter ”Hymnerna” och inleds med välkända nordiska julhymner. Under balladens fortsatta gång återkommer fler hymner av varierande slag, medan den stora finalen är en ”Hymn to Tibet” inspirerad av Himalaya främst efter första resan till Tibet 1993.

Ballad 18 är tills vidare ofullbordad, och här presenteras bara den inledande delen.

 

 

Feedback

  "Sibelius hävdade att pianot inte kunde sjunga. Min ambition som pianokompositör blev att anta hans utlåtande som en utmaning och göra för pianot vad han gjorde för orkestern. Ett piano kan aldrig sjunga som en violin, det var väl det som Sibelius främst menade då han var mer violinist än pianist, men min pianomusik är i alla fall aldrig utan melodier."

 "Vi som håller oss till den tonala musiken som kompositörer är så få, att vi riskerar att helt försvinna i den överväldigande syndafloden av samtidens oväsen i form av atonal musik, rockoväsen och vanligt buller, att vårt ansvar som förvaltare av tonaliteten och den rena musikaliteten just därför blir så mycket större och varför vi aldrig får sluta arbeta för den, liksom oaser i öknen som inte får försvinna."

 

Ur redigeringsarbetet

”Det hör till saken, att mina tolkningar är ytterst o-ortodoxa, särskilt när det gäller Beethoven... Naturligtvis förekommer det oegentligheter, och ganska ofta, som väl starka kryddor ibland, men egentligen kan bara proffsen urskilja dem - och ibland skratta sig fördärvade på kuppen...”

”… I ballad 5 till exempel är svajet förfärligt, men i dess avslutning är det plötsligt helt försvunnet. Hela ballad 6 klarar sig, och i ballad 7 möter vi ett helt annat problem som ingen kan åtgärda: instrumentets skallringar, som uppträder vid för hårt tryck i tonanstormningarna. Detta är naturligtvis helt naturligt - och tyvärr ofrånkomligt, när man blir för ivrig.

Några filer i CD4 måste vi hitta alternativa bättre inspelningar av, och även ballad 5 i CD5. Det skall bli mycket intressant att se hur dessa problem (eller andra, nya?) gestaltar sig i fortsättningen. Jag är rädd att de flesta problemen kan härledas till min egen ofullkomliga tekniska apparatur, vilka problem möjligen uppförstorats vid överföringen; men när överföringarna gjordes hos Håkan hörde jag inte något påtagligt svaj. Det som alla dessa problem tycks ha gemensamt är den totala nyckfullheten - de uppträder, beter sig helt oberäkneligt, och försvinner spårlöst...

Det var för tre år sedan jag inledde projektet med överföringar av kassettinspelningar till CD med en ung teknisk norrmans hjälp. Meningen var att göra all min musik tillgänglig på nätet. Vi kom inte längre än till ballad 8, då han plötsligt gifte sig och fick barn och fick alltför mycket annat för sig. De inspelningarna finns kvar på nätet i mp3.

Meningen var nu att vi med din och Håkans hjälp äntligen skulle kunna genomföra projektet. Samtidigt var det min mening att kunna kopiera skivor till "närmast sörjande", ex. familjen, och kunna distribuera till eventuella intresserade och framför allt ha musiken tillgänglig på nätet, så okommersiellt som möjligt…”

”Tyvärr finns alla de problem som vållat oss bekymmer även på originalbanden: det analoga distet, strömkantringarna, svajet som kommer och går, kanalinstabiliteten och de plötsliga klangförändringarna, så jag är rädd att Håkan är oskyldig till allt utom till de tunna dattbanden, medan det är min apparatur som är gammal.

Dock har jag hittat ett och annat som kan hjälpa oss: en bättre inspelning (från 2003) av femman med enhetlig klangfärg och kanalstabilitet hela vägen, också av de tidigaste styckena, och hittar vi det ena så hittar vi väl också det andra.

Mysteriet varifrån felen kommer beror väl i viss mån på var i banden musiken spelats in, om det varit i början, slutet eller mitten på bandet, (i regel har inspelningarna blivit bäst i början och sämst i slutet,) temperaturförhållanden, värme och kyla, om bandspelarna varit inaktiva länge eller gått på högvarv länge, osv.

Det största problemet upplever jag att svajet är, det nyckfullaste av allt, då det uppträder plötsligt och försvinner plötsligt utan orsak. Vi kan inte eliminera allt svaj. Därför måste vi kompromissa och ha en viss toleransnivå. När det inte går att få perfekt gäller det att nöja sig med det som kommer närmast. Vi får helt enkelt göra så gott vi kan, och bättre kan vi inte göra. Den absoluta perfektionen är alltid en omöjlighet.”

 ”Kanske jag är för kritisk, när jag lyssnar på min egen musik hör jag ju bara alla felen och de oegentliga bi-ljuden, allt det som "stör" musiken som den borde vara, medan jag missar själva musiken, och så gör ju inte en vanlig lyssnare. Men det är kanske bara bra att jag är överkritisk. I princip skulle jag vilja göra om alltihopa, då ingenting är helt tillfredsställande, men det är ju omöjligt nu. Vi får nöja oss med att göra så gott vi kan med vad vi har, så får vi se om jag någonsin kan göra det bättre. Problemet är åldrandet – man blir långsammare, koncentrationen försämras, den erforderliga synskärpan vid notläsning blir bara sämre hela tiden, och fingrarna rostar och stelnar ohjälpligt mer och mer för varje  år. Jag kommer till exempel aldrig mer att kunna spela Chopins hela ballad nr 4. Det här projektet handlar lite grann om att rädda vad som räddas kan, då tills vidare ingen annan kan spela min musik.”

”Ett sådant här projekt, där det faktiskt gäller att rädda och bevara unik neoklassisk musik som annars bara skulle försvinna, borde egentligen finansieras genom stipendier, men jag kan ingenting om sådant och vet inte alls hur man gör.”

”Mitt största problem med mikrofonen har alltid varit att få den att låta bli att 'brumma', alltså det där helvetet med summerton som uppstår framför allt vid glappkontakt. Många gånger var jag hågad att ge upp allt vad inspelningar heter för detta envetet helvetiska problems skull. Man skymtar fortfarande några fragment av det i vissa av inspelningarna som kommit med på CD, men lyckligtvis bara 'hotar' det.”

”Jag vet inte alls hur jag kommer att göra i framtiden. Jag kommer nog att vilja fortsätta komponera och göra inspelningar, men händerna blir bara sämre, och jag blir bara latare. Det var inte roligt att hålla på längre när händerna ställde till med problem med inflexibilitet, så att det ständigt krävdes mer och mer arbete bara för att hålla dem i form, och i takt med det blev komponerandet mindre och mindre. Vi får se. Ingenting är än så länge definitivt.”

 

From the correspondence with classicalconnect.com:

”I am quite sure that the majority of your listeners would not find my recordings satisfying, least of all myself. The answer to your question is, as they say ironically here in Sweden, "the closest kin in mourning", not expecting any large audience at all. I searched the web for a place to house my recordings and first of all stumbled on you after having found Youtube and Myspace most unsatisfactory. There seemed to be no difficulty with your site, so I made a go for it, to try it out. I am sorry if this caused some inconvenience. The main motive for publishing them at all was to have them available to whomever would find at least some curiosity's worth about them. I know especially the Beethoven recordings to be extremely unorthodox, as you see I prefer Beethoven's own original second movement in the "Waldstein" which he was persuaded to leave out since it was considered too long - the only instance in his life when he strangely enough complied with such a request. The second movement that he was made to replace it with I was never happy with, so I used another introduction to the last movement. That's only one of the gross unorthodoxies about my Beethoven renderings.

The recordings were made at home on an old grand piano from the beginning of the 20th century, the same kind of instrument that was Wilhelm Peterson-Berger's, with a single microphopne on cassette tape recorders. These have now been transferred to CDs, which I don't intend to make any publicity of, merely to have them available to a limited demand, since I hate administrative work and want to go on working with more important matters.

I will upload no more classical piano recordings, unless I make new ones, which hardly is likely since my problems with my hands are not getting better. ”